Praktické poznatky z KXL centra Moravská Třebová, reakcia na ohováranie prístroja

január-február 2011


V úvode je potrebné poznamenať, že centrum je technicky i materiálne špecializované na testovanie fyzikálnych vlastností živého organizmu. Je vybavené modernými prístrojmi ako je napr. elektronické zariadenie BICOM Optima od firmy REGUMED, mikroskopom pre analýzu kvapky krvi, ekg zariadením s automatickým vyhodnocovaním EKG krivky, glukometrom s laserom, pulzným oxydometrom, špeciálnym bezkontaktným lekárskym teplomerom pre použitie v tzv. termo-dynamickej-diagnostike a niekoľkými ďalšími prístrojmi z vlastného vývoja a výroby ako je napr. spintronický synchronizačný plazmový generátor, spintronický zvukový generátor atď.
Mimo toho vlastníme oprávnenia ev. č 13255/5/EZ-M, R, Z-E2 / A od TI SR pre kontrolu elektrických zdravotníckych pomôcok a tieto kontroly tiež vykonávame. Sme zatiaľ jediné stredisko v ČR schopné sa zaoberať aj problematikou tzv. spintronickej medicíny. (Spintronická medicína sa mimo pohybu elektrónov zaoberá aj ich rotáciou (spinom) a súvisiacim torzným poľom.)
Prvou úlohou nášho centra bolo monitorovanie ohováračských výrokov konkurenčnej firmy zaoberajúcej sa distribúciou prístroja BIOguant. Z dosiahnuteľných písomných materiálov sa zistilo, že zastupujúca osoba distribučnej firmy je pán Ing. Milan Soušek. Z predmetu podnikania distribučnej firmy, ani z predmetu podnikania pána Ing. Souška nevyplýva oprávnenie na činnosti ako sú skúšky, alebo posudzovanie elektrických zdravotníckych pomôcok. Napriek tomu, že pán inžinier nemá oprávnenie pre posudzovanie zdravotníckych prostriedkov, nemá ani príslušnú akreditáciu a autorizáciu, túto činnosť vykonáva čím dokazuje, že sa úmyselne dopúšťa ohováraniu konkurenčného výrobku.
Dôkaz ohováranie: webstránky dovozcu BIOquant
Zistenie: Ing. Soušek a jeho distribučná firma nedodržiavajú platný zákon o zdravotníckych pomôckach. Teda konajú nezákonne.
Záver: Ing Souček je predstaviteľ novej kategórie "odborníkov" ktorý káže čo máme robiť, čo je pre nás nebezpečné a pritom jeho vystúpenie dokumentuje, že danej problematike vôbec nerozumie. Jeho prehnaná starostlivosť o naše zdravie je len motivovaná snahou o čo najväčší ekonomický zisk z predaja zariadení, aj keď sa v podstate jedná o laserovú kryštalku porovnateľnú s lepším laserovým ukazovátkom.
Druhou úlohou nášho centra bolo monitorovanie pozitívnych vplyvov na organizmus klienta spojené s použitím dvojitej terapie s cieľom dosiahnuť multiaplikačný efekt (teda to čo Ing. Soušek prirovnáva k elektrickému otváraču atď.). Zistilo sa, že kombináciou nízkofrekvenčných pulzácií a laserového ožarovania skutočne dochádza k viacnásobnému efektu. Výsledky terapie KX lasera testujeme pomocou tzv. indexu členok paže ABI
(Ankle Brachial Index). Bližšie podrobnosti o ABI indexe možno nájsť na internete. Toto testovanie jednoznačne preukazuje zvýšenie efektu pri terapii napr. vysokého tlaku. Z analýz potom tiež vyplýva, že prístroj tak veľmi propagovaný Ing. Soušekom, nie je schopný spomínaného navýšenia účinnosti terapie vôbec dosiahnuť.
Dôkaz ohováranie: webstránky dovozcu BIOquant
Zistenie: porušenie nariadenia vlády o technických požiadavkách na zdravotnícke pomôcky
Záver: Ing Soušek sa snaží radiť konkurenčnej firme čo má alebo nemá zaradiť do svojho výrobku, pritom nemá základné informácie z biofyziky.
Celkový záver analýzy:
Ing. Soušek a jeho firma používa výroky o podvodných metódach atď. Pritom práve táto firma je názorným príkladom realizácie podvodných akcií. Bez akéhokoľvek oprávnenia kritizuje konkurenčné výrobky s tým, že danej problematike vôbec nerozumie. Zastrešuje sa medicínskymi certifikátmi, ktoré nemajú na nič vplyv.
Dovozca alebo výrobca môže dodávať na trh len bezpečný zdravotnícky prostriedok. Bezpečný zdravotnícky prostriedok má označenie CE, má označenie autorizovanej osoby, ktorá sa procesu overovania bezpečnosti zúčastnila. Ďalej dovozca predkladá vyhlásenie o zhode. Tým pádom je jednoznačne a v súlade so zákonnými predpismi doložené, že KX laser je zdravotnícky prostriedok vhodný pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti. To všetko ostatné sú len klebety generované Ing. Soušekom s cieľom získať čo najviac
záujemcov o predraženú laserovú kryštalku.
Ďalšou úlohou nášho centra bolo skúmať vhodnosť zaradenia KX lasera do nového medicínskeho odboru nazývaného "spintronická synchronizačná medicína". Výsledkom našej analýzy je nájdená vhodnosť použitia KX lasera v tejto novej medicínskej oblasti. Zatiaľ sa nachádzame v oblasti kedy KX laser bol do tohto nového odboru zaradený. V nasledujúcom období sa budú vyvíjať, alebo rozširovať ďalšie aplikačné možnosti použitia KX lasera. Ako prvé je navrhnuté nové aplikačné usporiadanie skladajúce sa z kombinácie použitia KX lasera a plazmového generátora pre rôzne choroby. Bližšie podrobnosti a správy o výsledkoch budú témou ďalších správ nášho strediska.


Milan Zkoutajan

2010 © Talpo spol s.r.o. | info@kxlaser.cz | Produkty tradiční přírodní medicíny Tianshi | Tvorba stránek | falck-healthcare.sk - zdravotná starostlivosť a nadštandardné zdravotné služby v centráchFALCK Healthcare