Okamžikom prevzatia tovaru súhlasíte s nasledujúcimi obchodnými podmienkami:

1. Dodacie podmienky

Objednávka

Objednávka môže byť urobená E-shopem, na základe zaslaného e-mailu s kontaktnými údajmi, poštou alebo telefonicky. Na všetky tieto objednávky bude adekvátnym spôsobom potvrdené prevzatie objednávky a zároveň bude kupujúci informovaný o spôsobe a termíne zaslania tovaru. Pri objednávke je potrebné venovať pozornosť správnemu a úplnému vyplneniu požadovaných kontaktných údajov.

Dodacie podmienky

Tovar bude dodaný formou dobierky  kuriérom , prípadne iným dopredu dohodnutým spôsobom. Tovar bude zaslaný do 3 dní po obdržaní objednávky, vždy v pracovný deň, doba doručenia je závislá na spôsobe prepravy.

Platba

Platba bude uskutočnená pri prevzatí tovaru dobierkou. Pri osobnom odbere bude platba uskutočnená v hotovosti.

Cena tovaru

Súčasne platná cena je uvedená na internetovej stránke www.kxlaser.sk a platí vždy v okamžiku objednania. Spoločnosť Talpo spol.s r.o. si vyhradzuje právo na zmenu ceny uverejnenej na vyššie uvedených webových stránkach.

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Talpo spol.s.r.o. prehlasuje, že všetky poskytnuté osobné údaje sú dôverné, nebudú žiadnym spôsobom zverejnené ani poskytnuté tretej osobe, s výnimkou prepravcu.

Vrátenie zakúpeného tovaru

Tovar, ktorý bol zakúpený prostredníctvom nášho internetového obchodu, môže byť vrátený najneskôr do 7 dní od jeho prevzatia.
Tovar musí byť vrátený na adresu sídla spoločnosti Talpo spol. s.r.o. v originálnom obale, kompletný (vrátane príslušenstva, návodu) a nepoužitý (za použitie sa považuje aj adjustácia odpojovača batérií!) Tovar nesmie byť žiadnym spôsobom poškodený.
Spolu s tovarom je potrebné zaslať aj originál dokladu o zakúpení tovaru. Poštovné spojené so zaslaním tovaru späť predajcovi hradí kupujúci, vrátený tovar by mal byť pri preprave poistený. Tovar zaslaný na dobierku nepreberieme!
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám po skontrolovaní vráteného tovaru plnú kúpnu cenu zašleme poštovou poukážkou, alebo prevodom na Váš bankový účet, a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdŕžaní tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť bohužiaľ akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený späť.

2. Reklamačné podmienky

Nasledujúce reklamačné podmienky udávajú pravidlá nákupu tovaru prostredníctvom internetových stránok prevádzkovaných spoločnosťou Talpo spol. s.r.o. Pred objednaním tovaru Vám doporučujeme, aby ste sa s uvedenými podmienkami dôkladne oboznámili.

Všeobecné ustanovenia

Zákazník prevzatím tovaru súhlasí s týmto reklamačným poriadkom. Ku každému predanému výrobku je dodaný doklad o kúpe (faktúra), ktorý platí ako doklad pre záruku. Reklamácie sú vybavované v zákonnej lehote. Záruka sa vzťahuje na tovar zakúpený prostredníctvom tohto internetového obchodu a musí byť uplatnená v záručnej dobe. Pokiaľ kupujúci zistí akýkoľvek rozdiel medzi dodacím dokladom a prevzatým tovarom (najmä výrobné číslo a množstvo), je povinný najneskôr do 24hod. od prevzatia tovaru kontaktovať firmu Talpo spol. s r.o. Pokiaľ tak neurobí, vystavuje sa riziku, že prípadná neskoršia reklamácia nebude uznaná.

Záručná doba

Záručná doba začína dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Zákonná záručná doba je 24 mesiacov.

Záručné podmienky

Kupujúcemu doporučujeme prekontrolovať stav zásielky ihneď po prevzatí od prepravcu a odmietnuť neúplnú príp. poškodenú zásielku. Reklamovaný tovar musí byť zaslaný na adresu spoločnosti Talpo spol. s r.o. Zásielka musí byť dôkladne zabalená a musí obsahovať reklamovaný tovar zakúpený v našom internetovom obchode vrátane príslušenstva, kópie záručného listu (dokladu), číslo prístroja (lesklý štítok na krabici), popis vady a kontaktné údaje kupujúceho (adresa, tel.číslo, e-mail). Reklamovaný tovar musí byť čistý a mechanicky nepoškodený. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci, späť predávajúci.

Oprávnená reklamácia sa vzťahuje na:
vady materiálu, funkčné chyby a nedostatky z výroby

Záruka sa nevzťahuje na:

prekročenie termínu záruky
predložený doklad o nákupe nesúhlasí s predloženým výrobkom
poškodenie zavinené cudzím zásahom do prístroja alebo príslušenstva (okrem nášho servisu)
škoda spôsobená pádom alebo prepravou, škoda vzniknutá poškodením kábla, škoda v dôsledku chýbajúcej údržby 
škody v dôsledku používania, ktorý nie je v súlade s „Návodom na používanie“ prístroja.

 

Spôsob vybavenia reklamácie

Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú je možné odstrániť, výrobok bude opravený s prípadnou výmenou vadnej časti za novú. Predávajúci je oprávnený reklamovaný výrobok kupujúcemu vymeniť za výrobok s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami. Pokiaľ nie je výmena ani oprava možná a charakter vady nebraní obvyklému používaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. (V prípade zľavy nie je  potom možné tuto vadu reklamovať). V prípade nemožnosti vybavenia reklamácie žiadnou z uvedených možností, bude kupujúcemu vystavený dobropis. Uplatnením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie.

2010 © Talpo spol s.r.o. | info@kxlaser.cz | Produkty tradiční přírodní medicíny Tianshi | Tvorba stránek | falck-healthcare.sk - zdravotná starostlivosť a nadštandardné zdravotné služby v centráchFALCK Healthcare